Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen The Body Practice en een Client, tenzij The Body Practice en de Client voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

 • The Body Practice: gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Landhuizenlaan 32, 5235 HP.
 • Client: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke persoonlijke begeleiding volgt bij The Body Practice.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen The Body Practice en de Client.
 1. De Overeenkomst tussen The Body Practice en de Client komt tot stand door middel van:
  a. Het online contact leggen via e-mail of online formulier op de website van The Body Practice.
  b. Het telefonisch contact opnemen.

Nadat de Client en The Body Practice beide akkoord hebben gegeven voor een samenwerking is de Overeenkomst geldig.

 1. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van The Body Practice worden overgedragen.
 2. Een Client heeft het recht om aan The Body Practice mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag na intakegesprek). Dit geldt voor alle vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk of mondeling te geschieden.
 3. Indien de Client binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst is The Body Practice gerechtigd om het aantal contactmomenten in de vorm van consults die hebben plaatsgevonden tussen The Body Practice en de Client in rekening te brengen.
 4. The Body Practice verwerkt persoonsgegevens van de Client binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 5. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt The Body Practice de persoonsgegevens voor de doeleinden:
 6. Facturatie
 7. Debiteurenadministratie
 8. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
 9. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
 10. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van The Body Practice.
 11. The Body Practice mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Persoonlijke begeleidingsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 12 weken en is niet tussentijds opzegbaar.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald door het inplannen van het intakegesprek. De betaling dient binnen 14 dagen plaats te vinden.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat The Body Practice de factuur heeft verstuurd.
 4. De Client is het begeleidingsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. The Body Practice biedt de Client echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van 1 maand bij vooruitbetaling te voldoen. Het volledige bedrag dient in 3 termijnen betaald te zijn.
 5. Bij een betaling in termijnen wordt per termijn 2% extra in rekening gebracht. De Client is voordeliger uit wanneer deze het begeleidingsgeld in één keer voldoet.
 6. Betaling van het begeleidingsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 1 maand vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing.
 7. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van het betalingstermijn (14 dagen) op de rekening van The Body Practice te zijn binnengekomen. The Body Practice is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 8. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de Client een betalingsherinnering gestuurd. De Client krijgt 7 dagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Client na deze periode van 7 dagen in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Client.
 9. The Body Practice is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Client te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 10. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 

Diensten en verplichtingen Partijen

 1. The Body Practice levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen aan de hand van drie pijlers: voeding, lichaamsbeweging en balans.
 2. De door The Body Practice te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. The Body Practice zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Client ontvangen wordt.
 4. Inbreuk op rechten van de Client dienen per e-mail gemeld te worden op info@thebodypractice.com. Na de melding zal The Body Practice de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 5. De Client is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met The Body Practice.
 6. De Client is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 7. De Client heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 8. De Client verklaart dat de verschafte informatie juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Client zal worden doorgegeven.
 9. De Client mag derden geen toegang verschaffen tot informatie verstrekt door The Body Practice. Bij overtreding is de Client volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 10. De Client is volledig aansprakelijk voor alle schade bij The Body Practice en derden, ten gevolge van de door de Client gedeelde informatie.
 11. De Client gaat akkoord dat The Body Practice alle door de Client aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 12. The Body Practice behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van The Body Practice te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Client gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Client gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 13. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 12 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Client slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan The Body Practice.

 

Risico en aansprakelijkheid

 1. The Body Practice is niet aansprakelijk voor schade van de Client die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. The Body Practice is niet aansprakelijk voor schade van de Client die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door The Body Practice geleverde diensten.
 3. The Body Practice is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Client zijn aangeleverd.
 4. The Body Practice is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van The Body Practice.
 5. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van The Body Practice zou liggen, is de aansprakelijkheid van The Body Practice beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van The Body Practice. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van The Body Practice geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van The Body Practice beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door The Body Practice aan de Client in rekening is gebracht.
 6. The Body Practice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Client en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 7. The Body Practice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Client en/of derden.
 8. De Client is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Body Practice indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van deze Client te wijten is.

Beëindigen

 1. De persoonlijke begeleiding eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
 2. De Client kan zijn/haar begeleiding niet tussentijds opzeggen.
 3. Tijdelijke opschorting van de persoonlijke begeleiding is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
 4. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts.
 5. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht.
 6. De betalingsverplichting van de Client wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting.
 7. De einddatum van de persoonlijke begeleiding wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Client dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van The Body Practice en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. The Body Practice verleent de Client een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (The Body Practice) recht om de diensten van The Body Practice te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Bij beëindiging van de persoonlijke begeleiding (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door The Body Practice op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de Client om gebruik te maken van de door The Body Practice geleverde diensten. De tijdens de looptijd van de persoonlijke begeleiding geleverde producten en diensten blijven eigendom van The Body Practice.
 4. Wanneer in een overeenkomst tussen The Body Practice en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de diensten van The Body Practice wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 5. Het is de Client uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van The Body Practice te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met The Body Practice.

Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door The Body Practice zoals per e-mail, nieuwsbrief, Skype/FaceTime of anderzijds.
 2. De Client gaat ermee akkoord dat The Body Practice de Client mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
 3. De Client gaat ermee akkoord dat The Body Practice Client mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Client heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met The Body Practice is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen The Body Practice en een Client zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door het aangaan van de persoonlijke begeleiding verklaart de Client de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 4. The Body Practice is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten die een vervolgpakket van de begeleiding volgen.
Geverifieerd door ExactMetrics